Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO modon.pl z dnia 29 sierpnia 2014 r.

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego modon.pl
 5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod modon.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Handel Jadwiga Żerańska a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: modon.pl.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy, działający pod adresem: modon.pl, prowadzony jest przez Jadwigę Żerańską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Handel Jadwiga Żerańska, ul. 3 Maja 16a, 06-500 Mława, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Mława, NIP: 5690008989, REGON: 130162532.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
  3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu Internetowego.
 5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. dowolna przeglądarka internetowa (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome lub inna),
  2. włączona w przeglądarce obsługa cookies oraz JavaScript.
 6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
 7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Handel Jadwiga Żerańska zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu modon.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. Handel Jadwiga Żerańska może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,
  3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Handel Jadwiga Żerańska za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Handel Jadwiga Żerańska.
 5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Handel Jadwiga Żerańska.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Handel Jadwiga Żerańska,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Zdjęcia Towarów to ilustracje poglądowe, które w niektórych przypadkach mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu Towarów. Nie wpływa to jednak na właściwość Towarów. Towary promocyjne, wyprzedażowe, bądź Towary nienależące do stałej oferty Sklepu Internetowego są dostępne w ilości ograniczonej. Realizacja zamówienia na te Towary uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia.
 3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową modon.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 4. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
 5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. przedmiotu zamówienia,
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  3. wybranej metody płatności,
  4. wybranego sposobu dostawy,
  5. czasu dostawy.
 7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.
 8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Handel Jadwiga Żerańska Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 9. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie zamówienia nr”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 10. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 12. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

IV. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Koszty dostawy zależne są od wybranej formy dostawy i płatności oraz wartości zamówienia:
  1. Pocztex Kurier 48 z odbiorem w placówce pocztowej (przedpłata) - 10,00 zł
  2. Pocztex Kurier 48 z dostawą do klienta (przedpłata) - 12,00 zł
  3. Pocztex Kurier 48 z dostawą do klienta (pobranie) - 15,00 zł
  4. kurier DPD (przedpłata) - 16,00 zł
  5. kurier DPD (pobranie) - 17,50 zł
  6. Wysyłka GRATIS - warunkiem jest złożenie zamówienia na kwotę min. 299,00 zł i dokonanie przedpłaty (poprzez przelew tradycyjny lub płatności online).
 3. Czas otrzymania przesyłki składa się z czasu realizacji zamówienia i czasu dostawy. Czas realizacji zamówienia to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do chwili wysłania przesyłki ze Sklepu. Standardowy czas realizacji zamówienia wynosi 1-5 dni roboczych.
 4. Standardowy czas dostawy przesyłki przez Kuriera DPD wynosi do 2 dni roboczych, natomiast Pocztex Kurier 48 wynosi do 3 dni roboczych od momentu wysłania.

 

VI. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia płatności na 3 różne sposoby:
  1. przelewem na numer konta bankowego: 44 1020 5558 0000 8102 3094 8027,
  2. korzystając z systemu płatności online Płatności by IAI obsługujące następujące 32 banki oraz płatność mobilną BLIK,
  3. płacąc przy odbiorze (przesyłka pobraniowa).

 

VII. Prawo do odstąpienia od umowy (zwrot towaru)

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny licząc od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Po upływie 14 dni prawo do odstąpienia od umowy wygasa.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować firmę Handel Jadwiga Żerańska z siedzibą w Mławie, przy ulicy 3 Maja 16a, kod pocztowy 06-500 o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną). W tym celu mogą Państwo skorzystać z wzoru [FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY], jednak nie jest obowiązkowe. Wspomniany formularz należy wydrukować i wypełnić zgodnie z zamieszczoną instrukcją. Następnie gotowy dokument załącza się do przesyłki zwrotnej. Mogą Państwo również przesłać jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres kontakt@modon.pl, bądź poprzez naszą stronę internetową modon.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 3. Zwrotu towaru można dokonać również w sposób intuicyjny poprzez zalogowanie się na konto użytkownika, z którego zostało dokonane zamówienie. Następnie poprzez przejście do odnośnika "Twoje Konto" w górnej części strony uzyskamy dostęp do panelu klienta. Wybieramy w sekcji "Zwroty Towarów" - "Dodaj zwrot". W dalszej części zostaniemy przeprowadzeni przez cały proces zwrotu towaru.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykorzystania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. W związku z otrzymaniem przez klienta rzeczy z tytułu umowy. Klient zobowiązuje się:
  1. Odesłać lub osobiście dostarczyć zakupiony towar do siedziby firmy Handel Jadwiga Żerańska ul. 3 Maja 16a, 06-500 Mława, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
  2. Ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W celu ograniczenia wspomnianych kosztów proponujemy nadanie przesyłki Pocztą Polską (kliknij po więcej informacji).
  3. Dostarczyć wraz z towarem dowód zakupu. Zwyczajowo dowodem zakupu jest paragon, jednakże nie posiadanie paragonu nie oznacza braku prawa do odstąpienia od umowy. W takim przypadku klient proszony jest o dostarczenie jakiegokolwiek dowodu zakupu: potwierdzenie przelewu, nr zamówienia, korespondencji mailowej.
  4. W przypadku korzystania z formularza odstąpienia od umowy dołączenia również tego dokumentu.
 7. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy, jednakże tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  1. Towar nie musi posiadać oryginalnego opakowania, wówczas prosimy o dostarczenie towaru w sposób możliwie zapobiegający jego uszkodzeniu w transporcie.
 8. Zastrzegamy sobie prawo do nie odebrania przesyłek nadanych za pobraniem.

 

VIII. Wymiana towaru

 1. Mają Państwo prawo do wymiany towaru na inny rozmiar lub inny produkt w tej samej cenie w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny licząc od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Po upływie 14 dni prawo do wymiany wygasa.
 2. Aby skorzystać z prawa wymiany towaru, muszą Państwo poinformowaćfirmę Handel Jadwiga Żerańska z siedzibą w Mławie, przy ulicy 3 Maja 16a, kod pocztowy 06-500 o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną). W tym celu mogą Państwo skorzystać z wzoru [FORMULARZA WYMIANY TOWARU], jednak nie jest to obowiązkowe. Wspomniany formularz należy wydrukować i wypełnić zgodnie z zamieszczoną instrukcją. Następnie gotowy dokument załącza się do przesyłki zwrotnej. Mogą Państwo również przesłać jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres kontakt@modon.pl, bądź poprzez naszą stronę internetową modon.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o wymianie na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 3. Aby zachować termin do wymiany towaru, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykorzystania przysługującego Państwu prawa do wymiany towaru przed upływem terminu do wymiany towaru.
 4. Jednorazowy koszt wymiany zależny jest od wyboru formy dostawy - Poczta Polska Kurier 48h - 12,50 zł lub kurier K-EX 15,00 zł. Zapłaty wspomnianej kwoty klient może dokonać na 3 różne sposoby:
  1. dołączyć kwotę w gotówce do przesyłki,
  2. przelewem na numer konta bankowego: 44 1020 5558 0000 8102 3094 8027
  3. zapłacić przy odbiorze przesyłki (za pobraniem).
 5. Każdorazowo klient proszony jest o zadeklarowanie wybranej formy zapłaty za wymianę towaru. Klient zwolniony jest z opłaty jeśli przyczyną wymiany jest błąd leżący po stronie naszego sklepu tzn. towar jest uszkodzony, niezgodny z opisem, niewłaściwy itp.
 6. W przypadku wymiany towaru bardzo istotne jest jak najwcześniejsze przedstawienie informacji nt. produktu, na który klient wnioskuje o wymianę celem rezerwacji produktu.
 7. W związku z otrzymaniem przez klienta rzeczy z tytułu umowy klient zobowiązuje się:
  1. Odesłać lub osobiście dostarczyć zakupiony towar do siedziby firmy Handel Jadwiga Żerańska ul. 3 Maja 16a, 06-500 Mława, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o wymianie. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
  2. Ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W celu ograniczenia wspomnianych kosztów proponujemy nadanie przesyłki Pocztą Polską (kliknij po więcej informacji).
  3. Dostarczyć wraz z towarem dowód zakupu. Zwyczajowo dowodem zakupu jest paragon, jednakże nie posiadanie paragonu nie oznacza braku prawa do wymiany towaru. W takim przypadku klient proszony jest o dostarczenie jakiegokolwiek dowodu zakupu: potwierdzenie przelewu, nr zamówienia, korespondencji mailowej.
  4. W przypadku korzystania z formularza zamiany towaru dołączenia również tego dokumentu.
 8. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy, jednakże tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  1. Towar nie musi posiadać oryginalnego opakowania, wówczas prosimy o dostarczenie towaru w sposób możliwie zapobiegający jego uszkodzeniu w transporcie.
 9. Firma Handel Jadwiga Żerańska dołoży wszelkich starań, aby proces wymiany towaru przebiegł jak najszybciej i w sposób dogodny dla klienta.

 

IX. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Handel Jadwiga Żerańska jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontakt@modon.pl. Handel Jadwiga Żerańska zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.
 3. Handel Jadwiga Żerańska nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Handel Jadwiga Żerańska podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Handel Jadwiga Żerańska o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Handel Jadwiga Żerańska, ul. 3 Maja 16a, 06-500 Mława mailowo pod adres kontakt@modon.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Handel Jadwiga Żerańska zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

XI. Prawa autorskie

 1. Wyłącznym właścicielem praw autorskich do opisów produktów, zdjęć oraz wszelkich innych materiałów znajdujących się na stronie sklepu internetowego jest firma Handel Jadwiga Żerańska z siedzibą w Mławie, przy ulicy 3 Maja 16a, kod pocztowy 06-500. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie (we fragmentach, lub w całości) zamieszczonych opisów oraz zdjęć bez zgody właściciela będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich właściciela tychże materiałów.

XII. Newsletter

 1. Firma Handel Jadwiga Żerańska z siedzibą w Mławie, przy ulicy 3 Maja 16a, kod pocztowy 06-500 świadczy usługę drogą elektroniczną w postaci bezpłatnego rozsyłania elektronicznego biuletynu informacyjnego, dalej zwanego „Newsletter’em”.
 2. Celem rozsyłania newsletter’a jest przekazywanie użytkownikom (subskrybentom) informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 1422). W ramach danej wiadomości przekazywane są informację na temat aktualnej oferty sklepu, promocjach, nowościach, aktualnościach.
 3. Klient może wyrazić zgodę do otrzymywania newsletter'a za pomocą:
  1. formularza widocznego w dolnej części sklepu, w białym polu należy wpisać adres mailowy, na który miała by być dostarczana informacja, po kliknięciu w przycisk "zapisz do newslettera" dany adres zostaje dołączony do bazy mailowej,
  2. zaznaczenia przycisku checkbox "Chcę otrzymywać E-mail Newsletter" w trakcie realizacji zamówienia, bądź zakładania konta na sklepie internetowym.
 4. Zapisanie się do subskrypcji newsletter’a jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w zamówieniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, Nr 133, poz. 883) dla celów promocyjnych, handlowych i reklamowych. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich korekty, prawo do żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub prawo żądania ich usunięcia.
 5. Subskrybent newsletter'a może w każdej chwili zmienić adres , na który ma być przesyłany newsletter lub zrezygnować z subskrypcji poprzez kliknięcie zawartego w zawarty w przesyłanej informacji link „Kliknij tu, aby wypisać się z newslettera” lub poprzez wysłanie rezygnacji lub informacji o zmianie adresu pod adres: kontakt@modon.pl.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zaprzestania wysyłania Newsletter’a bez podania przyczyny.

   

XIII. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

 1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Handel Jadwiga Żerańska a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Handel Jadwiga Żerańska a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Handel Jadwiga Żerańska.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotycząca cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel